Bestuur en info


Ontstaan 'Blauw-Wit-Groen'


Onze supportersclub is actief sinds het seizoen 2004-2005.  Jarenlang was supportersclub 'De Kes' onder leiding van André Verhaegen de supportersclub van Ksk Heist.  Vanwege sluiting van hun supporterslokaal café 'De Kes' werd deze supportersvereniging stopgezet. Daarna werd op vraag van Ksk Heist voorzitter Patrick Wijns een nieuwe supportersclub opgericht.  Deze kreeg de naam 'Blauw-Wit-Groen' mee.


Doel van de supportersclub


Het doel van de supportersclub is op een zo goedkoop mogelijke manier en met zoveel mogelijk supporters ons voetbalteam te steunen.  Daarom wordt er bij elke uitwedstrijd een supportersbus ingelegd.  Deze bus vertrekt steeds aan Brasserie 'Oud Egypte'.


Busreizigers


Een verplaatsing met de supportersbus kosgt 10 euro voor een volwassene.  5 Euro tussen 12 en 16 jaar.  Onder de 12 jaar kan men gratis mee indien er plaats is.   Let er wel op dat U zich op tijd inschrijft want de plaatsen zijn beperkt.  U reserveert uw plaats op de bus bij Kris Yskout op het nummer 0472 84 39 91
Supporterslokaal


Supportersclub 'Blauw-Wit-Groen' heeft als thuishaven:


Brasserie 'Oud-Egypte'

Liersesteenweg 179

2220    Heist o/d Berg


Bestuur


Het bestuur van de supportersclub bestaat uit 5 leden die de werking van de club in goede banen leiden. Deze personen zijn:


Marc Van Noten

Kris Yskout

Bosmans David

De Wijn Roland

Van Eynde Miel


---------------------------------------------------------------------------------------

Reglement, Statuten

Hoofdstuk 1: Benaming - doelstelling

Hoofdstuk 2: Leden

Hoofdstuk 3: Bestuur

Hoofdstuk 4: Bijdragen

Hoofdstuk 5: Het busreglement

Hoofdstuk 6: Algemene bepalingen


Hoofdstuk 1: Benaming & doelstelling


Artikel 1:

Op 1 juni 2004 werd er overgegaan tot oprichting van de supportersclub “Blauw-Wit-Groen”

Artikel 2:

“Blauw-Wit-Groen” is een supportersclub van K.SK. Heist die erkend én aangesloten is bij de K.B.V.B.

Artikel 3:

De officiële en volledige naam van onze supportersclub is: “BLAUW-WIT-GROEN”

Artikel 4:

Het supporterslokaal van onze vereniging bevindt zich in “Café De Kosmonaut” Mechelsesteenweg 12 te 2220 Heist Op Den Berg ( telefoon 0494 80 19 67 ). Onze supportersclub heeft echter geen enkele binding of verplichting tegenover het supporterslokaal. Ten allen tijde kan het bestuur beslissen om te veranderen van supporterslokaal.  Ook op verzoek van de lokaalhouder(café-uitbater) kan het gebeuren dat de supportersclub noodgedwongen moet overgebracht worden naar een andere locatie. Mogelijk zal het bestuur trachten alle leden van een wijziging hieromtrent, tijdig op de hoogte te stellen.


Artikel 5:


Het doel van onze supportersclub is:


het organiseren van busreizen voor de leden, tegen een gunstig tarief , naar hoofdzakelijk alle uitwedstrijden van onze favoriete voetbalclub K.SK.Heist ( en eventueel niet-leden tegen een hoger tarief > zie Hoofdstuk 5 )

door middel van regelmatige wedstrijdbezoeken, zorgen voor een kameraadschappelijke sfeer onder de leden waarbij de sportiviteit en het typische “SK.Heist-gevoel” primeren.

Het opzetten van andere activiteiten en evenementen ten gunste van de leden.

Het eventueel zorgen voor en/of advies geven aan onze leden bij vragen naar bepaalde zaken i.v.m. onze supportersclub en/of K.SK.Heist (vb. gegevens aangaande een verplaatsing, aankoop van tickets, …).


Hoofdstuk 2: Leden

Artikel 6:

Worden erkend als effectief lid: diegene die het lidgeld betalen aan iemand van het bestuur of overschrijven op bankrekening nummer 755-1439753-35 en zich tevens akkoord verklaren met de bestaande reglementen opgesteld door het bestuur.

Artikel 7:

Het lidgeld bedraagt ( voor volwassenen en kinderen vanaf 16 jaar ):

5 €

kinderen t.e.m. 16 jaar hoeven geen lidgeld te betalen.

Artikel 8:

Door onsportief en /of onfatsoenlijk gedrag, zowel in als buiten het stadion, waardoor de goede naam van onze supportersclub of van K.SK.Heist kan worden geschaad, heeft het bestuur steeds het recht om het lidmaatschap, met onmiddellijke ingang, ongedaan te maken.

Artikel 9:

Tegen beslissingen van het bestuur is geen verhaal mogelijk

Hoofdstuk 3: Bestuur

Artikel 10:

Het bestuur moet bestaan uit minimum 4 leden en kan zo nodig uitgebreid worden tot maximum 9 leden.

Artikel 11:

Het bestuur van supportersclub “Blauw-Wit-Groen” is momenteel samengesteld als volgt:


voorzitter: VAN EYNDE EMIEL

ondervoorzitter: DE WIJN ROLAND

secretaris: VAN EYNDE EMIEL

penningmeester: BOSMANS DAVID

leden: DE VRIES JOZEF.


Artikel 12:

Volgende ambtstermijnen zijn van toepassing voor de bestuursleden van onze supportersclub:

de voorzitter moet gekozen worden uit effectieve leden, zijn ambtstermijn is 3 jaar en is hernieuwbaarde secretaris, alsook penningmeester, zijn aangewezen voor onbepaalde duurandere bestuursleden worden gekozen voor de duur van 2 jaar.

Indien er een bestuurslid tijdens zijn ambtstermijn om één of andere redenen zijn functie niet meer wil of kan uitoefenen dan kunnen de overige bestuursleden of zijn taak overnemen of uit de effectieve leden van de supportersclub een “ad interim” aanstellen.

Artikel 13:

Uittredende bestuursleden kunnen herkiesbaar zijn. Indien er geen nieuwe kandidaten zijn, worden de ambtstermijnen van de uittredende bestuursleden, mits goedkeuring op de algemene ledenvergadering, verlengd voor éénzelfde periode.

Artikel 14:

Nieuwe kandidaat-bestuursleden moeten ten minsten 1 (één) jaar effectief lid zijn van onze supportersclub en moeten hun kandidatuur schriftelijk indienen bij de voorzitter en dit ten laatste 1 (één) maand voor de algemene ledenvergadering.

Artikel 15:

Indien er meerdere kandidaten zijn dan vacante posten in het bestuur, zal er tijdens de algemene vergadering een stemming plaatsvinden onder de aanwezige effectieve leden. Bij deze stemming gelden de volgende regels:

alle aanwezige effectieve leden worden verzocht deel te nemen aan deze stemming

de kandidaten, die de meeste stemmen halen onder de aanwezige leden, worden verkozen tot bestuurslid

bij gelijkheid van stemmen telt de stem van de voorzitter

Artikel 15 b:

De overdracht van het bestuur na een herverkiezing treedt in voege vanaf de eerstvolgende bestuursvergadering.

Artikel 16:

Eenmaal per maand (meestal de eerste maandag van de nieuwe maand) vindt er, gedurende het voetbalseizoen, een bestuursvergadering plaats. Ieder effectief lid kan vrij deelnemen aan deze bestuursvergadering, mag ook advies of informatie verstrekken maar heeft geen zeggenschap bij eventuele beslissingen door het bestuur.

Het bestuur mag buiten alle andere bevoegdheden, voortvloeiend uit het huidige reglement, besluiten uitvaardigen, overeenkomsten afsluiten en giften aanvaarden.

Artikel 16 b:

Ieder bestuurslid is verplicht 70% van de maandelijkse bestuursvergaderingen bij te wonen, en indien iemand niet aanwezig kan zijn wordt verwacht dat hij zijn afwezigheid telefonisch meldt aan de voorzitter en/of secretaris.Als een bestuurslid hier niet aan voldoet, kunnen de andere bestuursleden bij meerderheid aan stemmen het bewuste bestuurslid uitsluiten.

Artikel 17:

Zoals reeds eerder aangehaald in dit hoofdstuk zal er ieder jaar een algemene ledenvergadering plaatsvinden, waarop alle effectieve leden ( alsook kandidaat-effectieve leden) worden uitgenodigd.

Hoofdstuk 4: Bijdragen

Artikel 18:

Het onbeperkt kapitaal bestaat uit:

lidgelden van de leden

inkomsten voortvloeiend uit de georganiseerde busreizen ( verkoop van drank)

sponsoring voor clubblad

abonnementsgeld busreizen

verkoop clubblad

ontvangsten uit organisaties van diversen activiteiten die vooraf goedgekeurd werden door het bestuur(spek & eieren en frieten stoofvlees of vide vulling)

Artikel 19:

Het bedrag der lidgelden wordt jaarlijks door het bestuur bepaald. Zoals vermeld in Hoofdstuk 2 (artikel 6) dienen de lidgelden overgeschreven te worden op bankrekening nummer 755-1439753-35 of betaald aan één van de bestuursleden. Het lidgeld is NOOIT terugvorderbaar.

Artikel 20:

Ieder jaar zal voor eind juni een balans opgemaakt worden van de inkomsten/uitgaven van het afgelopen seizoen. Het batig saldo van deze balans zal gebruikt worden om de kosten van het voorbije seizoen te dekken en/of om een extra activiteit ten gunste van de leden te organiseren.

Artikel 21:

In geval van ontbinding van de supportersclub “Blauw-Wit-Groen” en na vereffening van alle schulden en verplichtingen zal het overblijvend batig saldo ( alsook alle gelden toebehorend aan de supportersclub”Blauw-Wit-Groen” ) overgemaakt worden aan een instelling of inrichting aangeduid door het bestuur van onze supportersclub. De ontbinding van “Blauw-Wit-Groen” kan alleen maar uitgesproken worden door het bestuur, als 2/3 van het bestuur hiermee akkoord gaat.

Hoofdstuk 5: Het busreglement

Artikel 22:

Voor een seizoenskaart (alle verplaatsingen met de bus) € 100. Meerdere leden uit één gezin, € 100 voor hoofd gezin daarna € 60 voor de volgende.

Losse reizigers in bezit van een lidkaart supportersclub € 8. Andere losse reizigers betalen € 10.

Het bedrag dient ten laatste betaald te worden voor het opstappen van de bus in ons supporterslokaal. Kinderen tot en met 16 jaar mogen gratis mee op verplaatsing, indien er nog plaatsen vrij zijn op de bus.

Voor busreizen georganiseerd voor wedstrijden van de Beker van België tellen niet de abonnementen en beslist het bestuur over de kostprijs.

Artikel 23:

Inschrijvingen voor de busreizen moeten, indien mogelijk, donderdag voor een verplaatsing doorgegeven worden aan de busverantwoordelijke Miel Van Eynde (GSM 0475-30 94 38).

Indien Miel Van Eynde om één of andere redenen niet bereikbaar of beschikbaar is, mag een inschrijving voor de busreis ook gebeuren bij iemand anders van het bestuur. De gegevens van de bestuursleden bevinden zich in bijlage.

Artikel 24:

Het bestuur van de supportersclub zal steeds al het nodige doen om zoveel mogelijk leden mee te nemen voor de uitwedstrijden van K.SK. Heist maar kan niet garant staan of verantwoordelijk gesteld worden indien een lid, of meerdere leden, of zelfs geen enkel lid, van onze supportersclub mee op verplaatsing kan gaan.

Artikel 25:

De bussen die onze supportersclub inlegt voor het bijwonen van uitwedstrijden vertrekken steeds aan het lokaal “Café De Kosmonaut” tenzij anders opgegeven door het bestuur. Het vertrekuur van de bus zal worden meegedeeld bij de inschrijving voor een verplaatsing. Indien iemand te laat aankomt bij het vertrekpunt van de bus, zowel op de heen -als terugreis, kan het bestuur van onze supportersclub of buschauffeur hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

Artikel 26:

Door het vastleggen van een plaats voor de door onze supportersclub georganiseerde busreizen accepteert de meereizende supporter alle voorwaarden en verplichtingen van dit reglement en tevens de maatregelingen die worden opgelegd door derden, zijnde K.SK.Heist, de supportersclub “Blauw-Wit-Groen” , de voetbalcel en mogelijke andere instanties. De supporter gaat ook akkoord met een eventuele fouillering voor het opstappen van de bus.

Artikel 27:

Iedere meereizende supporter wordt geacht in het bezit te zijn van: een geldig toegangsticket voor de wedstrijd en identiteitskaart.

Artikel 28:

De aanwijzingen of richtlijnen van het bestuur van onze supportersclub en/of de buschauffeur dienen strikt te worden opgevolgd.

Artikel 29:

Onze supportersclub zorgt ervoor dat er voldoende drinken, tegen democratische prijzen, in de bus aanwezig is. De flesjes bier en frisdrank die meegenomen worden op de bus, blijven op de bus en worden zeker niet meegenomen naar het voetbalstadion.

Artikel 30:

Het is voor de meereizende supporter, zowel lid als niet-lid, verboden: zelf alcoholhoudende drank, vuurwerk en andere “supportersvreemde” artikelen mee te nemen, drugs en andere verdovende middelen te gebruiken in de bus, nooddeuren of –luiken te openen in de bus ( tenzij in echte noodgevallen) het interieur van de bus te beschadigen of anders te gebruiken waarvoor het bestemd is ( o.a. het staan op stoelen of armleuningen)voorwerpen uit de bus te gooien of de bus op eender welke manier te verontreinigen. In de bus zullen steeds voldoende afvalzakken aanwezig zijn.

Artikel 31:

Door onsportief en/ of wangedrag of fysisch en/ of verbaal geweld tijdens de busreis, waardoor de goede naam van onze supportersclub of van K.SK. Heist kan worden geschaad, kan tot gevolg hebben dat de meereizende supporter, zowel lid als niet-lid, door het bestuur uit de bus zal worden gezet. Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de consequenties die het gevolg zijn van de verwijdering uit de bus.

Artikel 32:

Bij gewelddadigheden, diefstal of andere strafbare feiten die het belang van onze supportersclub kunnen schaden, wordt aangifte of melding gedaan bij de politie en wordt de busreis zonder de dader(s) van deze feiten voortgezet.  Het bestuur in niet aansprakelijk voor de gevolgen die daar uit voortvloeien.

Artikel 33:

Zoals al aangehaald in Hoofdstuk 2 (artikel 8 ) heeft het bestuur steeds het recht, in geval van onsportief en/ of onfatsoenlijke gedrag of bij toepassing van artikel 32 en/ of artikel 33, om het lidmaatschap ongedaan te maken. Ook heeft het bestuur het recht een niet-lid, om dezelfde reden(en), te weigeren.

Artikel 34:

Het bestuur is op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen van het (wan)gedrag van de meereizende supporters. Eventuele schadeclaims worden rechtstreeks verhaald op de veroorzaker(s) hiervan. Het bestuur van onze supportersclub kan voor de afwikkeling hiervan persoonlijke gegevens uit het ledenbestand beschikbaar stellen.De gegevens uit het ledenbestand zullen uitsluitend ter beschikking worden gesteld ten behoeve van uitvoering van dit reglement en uitsluitend binnen de werking van enige wetgeving over privacy.

Artikel 35:

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/ of schade, zowel lichamelijk als stoffelijke, tijdens busreizen of andere activiteiten of evenementen ingericht door supportersclub “Blauw-Wit-Groen”.

Artikel 36:

Elke meereizende supporter, lid of geen lid, wordt geacht dit reglement te kennen en na te leven.

Hoofdstuk 6: Algemene bepalingen

Artikel 37:

Elk aangesloten lid verklaart kennis te hebben genomen van dit reglement, in het bijzonder van het busreglement, en het te aanvaarden én toe te passen.

Artikel 38:

Alle bestuursleden tekenen het originele huishoudelijke reglement voor akkoord.

Artikel 39:

Het reglement mag te allen tijde gewijzigd worden bij beslissing van het bestuur en dit bij 2/3 meerderheid van de stemmen. De wijzigingen zullen op de eerstvolgende algemene ledenvergadering kenbaar gemaakt worden aan alle leden van onze supportersclub.

Artikel 40:

Op eenvoudig verzoek aan één van de bestuursleden van onze supportersclub heeft ieder lid recht op inzage in het reglement. Een kopie van het busreglement zal steeds aanwezig zijn op iedere bus bij een verplaatsing.

Artikel 41:

Dit reglement is volledig opgesteld door het bestuur van de supportersclub “Blauw-Wit-Groen” en mag alleen gekopieerd of overgenomen worden mits toelating van het bestuur.

*** Dit reglement werd opgesteld en goedgekeurd door alle bestuursleden op 21 juni 2010.

Vanaf deze datum treedt het reglement dan ook in voege.